Zmiana w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym – o jakich obowiązkach środowiskowych przedsiębiorca powinien pamiętać?

Stosunkowo długi okres obowiązywania pozwolenia zintegrowanego sprawia, że w takcie jego obowiązywania przedsiębiorca może chcieć zmodyfikować instalację, która jest nim objęta. Zdarza się, że rodzi to konieczność zmiany samego pozwolenia zintegrowanego. Kiedy jest to konieczne? O jakich obowiązkach środowiskowych musi pamiętać przedsiębiorca, jeśli dokonuje modyfikacji w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym?

Czy zmiana w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym jest możliwa? Co na to prawo?

 Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, przedsiębiorca ma możliwość dokonania zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym. Modyfikacje te są zazwyczaj efektem wprowadzenia innowacji technologicznych, ekspansji działalności gospodarczej lub ograniczenia zakresu świadczonych usług.

W efekcie zdarza się, że ich wdrożenie skutkuje istotnymi przekształceniami, które sprawiają, że wydane pozwolenie zintegrowane przestaje korespondować z instalacją, której dotyczy. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się przedsiębiorca? Czy ma obowiązek ubiegać się o zmianę pozwolenia zintegrowanego?

To, czy modyfikacja w instalacji będzie skutkować zmianą pozwolenia zintegrowanego, tak naprawdę zależy od zakresu przekształceń. Niezależnie jednak od skali zmian, jeśli polegają one na rozbudowie instalacji lub prowadzą do modyfikacji sposobu jej funkcjonowania, co może wpływać na środowisko, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek poinformowania organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego o planowanych przekształceniach. Co dalej?

  1. Jeśli zakładane modyfikacje nie są istotne. Obowiązki przedsiębiorcy kończą się na poinformowaniu organu o planowanych przekształceniach. Po otrzymaniu informacji właściwy organ przystępuje do oceny przedsięwzięcia i decyduje, czy do planowanych przekształceń potrzebna jest zmiana pozwolenia zintegrowanego,
  2.  Jeśli planowane przekształcenia mają istotny charakter. Wówczas przedsiębiorca powinien nie tylko poinformować organ o planowanych przekształceniach, lecz również złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Kiedy modyfikacja ma istotny charakter? Gdy planowane zmiany w sposobie jej funkcjonowania:
  • mogą znacznie zanieczyszczać poszczególne elementy przyrodnicze albo środowisko jako całość,
  • kwalifikują instalację jako wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Definicję istotnej zmiany instalacji można również znaleźć w art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z nim, uznaje się za nią taką zmianę w sposobie funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może skutkować znaczącym zwiększeniem negatywnego wpływu na środowisko.

Zmiana w instalacji eksploatowanej na podstawie pozwolenia zintegrowanego – kiedy i gdzie złożyć informację i ewentualny wniosek?

 Informację o planowanych modyfikacjach i ewentualny wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego należy złożyć przed dokonaniem przekształceń w instalacji. Decyzję w tej sprawie może podjąć:

  • starostwo powiatowe,
  • urząd marszałkowski,
  • regionalna dyrekcja ochrony środowiska,
  • urzędy dzielnicowe miasta stołecznego Warszawy.

Zgodnie z obowiązującym prawem, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć informację (wraz z ewentualnym wnioskiem) do tego urzędu, który wydałby pozwolenie dla instalacji o parametrach uzyskanych po wprowadzeniu przewidywanych modyfikacji. Jeśli więc dysponujesz pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez starostwo powiatowe, jednak planowane modyfikacje kwalifikują instalację jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco wpływać na środowisko, dokumenty złóż do urzędu marszałkowskiego.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorca ma prawo do dokonywania zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym. O swoich zamiarach musi jednak poinformować właściwy organ przed wprowadzeniem przekształceń, a jeśli mają one istotny charakter, wówczas powinien złożyć również wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Nie wiesz, czy planowane przez Ciebie modyfikacje instalacji wymagają jakichkolwiek działań? Specjaliści ds. konsultingu środowiskowego rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Skontaktuj się z ekspertami i uzyskaj cenne wskazówki.

Dodaj komentarz