Służba BHP w zakładzie pracy

Służba BHP w zakładzie pracy

Jeżeli liczba pracowników w danym zakładzie pracy przekracza 100 pracodawca zobowiązany jest stworzyć służbę BHP. W mniejszych zakładach, obowiązki służby BHP może pełnić pracownik zatrudniony przy innej pracy. Służba BHP to organ, który spełnia funkcje doradcze i kontrolne pracodawcy w zakresie przepisów BHP.

Jeżeli liczba pracowników w danym zakładzie pracy przekracza 100 pracodawca zobowiązany jest stworzyć służbę BHP. W mniejszych zakładach, obowiązki służby BHP może pełnić pracownik zatrudniony przy innej pracy. Służba BHP to organ, który spełnia funkcje doradcze i kontrolne pracodawcy w zakresie przepisów BHP.

W zakładzie pracy w którym liczba pracowników przekracza 250, powoływana jest do życia przez pracodawcę komisja bezpieczeństwa i higieny pracy która służy pracodawcy jako organ doradczy i ekspercki . W komisji tej zasiadać powinni przedstawiciele pracodawcy, osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie pracy i lekarz zakładowy. Przewodniczącym komisji jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona.

W trosce o przestrzegania w zakładzie pracy przepisów BHP konieczne są częste kontrole pracowników, procesu produkcji czy stanu technicznego maszyn. Bardzo ważnym obowiązkiem służb bezpieczeństwa i higieny pracy jest kontrola warunków w jakich wykonywana jest praca. W przypadku stwierdzenia naruszania zasad bezpieczeństwa pracy osoba wykonująca obowiązki na rzecz służby BHP ma prawo do przerwania pracy maszyny lub urządzenia w wypadku gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia zdrowia pracowników lub osób postronnych.

Podstawowe zadania służby BHP

– opiniowania instrukcji stanowiskowych w zakresie BHP

– udział w tworzeniu regulaminu pracy, instrukcji BHP obowiązujący na terenie całego zakładu

współpraca z lekarzem zakładowym

-współpraca z osobami odpowiedzialnymi za organizowanie szkoleń BHP w zakładzie pracy

Zakres kontroli prowadzonych przez służby BHP

Kontrole przeprowadzane przez służby BHP dotyczą przede wszystkim:

– sposobu organizacji pracy i ich wpływu na warunki pracy. Służby BHP ze szczególną uwagą przyglądają się warunkom pracy niepełnosprawnych, osób młodocianych kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

– stanu technicznego pomieszczeń pracy. Sprawdzanie poprawności działania wentylacji, odpylania czy klimatyzacji. Inspektorzy sprawdzają również jakość oświetlenia ogólnego jak i na stanowisku pracy

– stanu technicznego pomieszczeń sanitarnych

– stanu technicznego maszyn przy których wykonywana jest praca. Sprawdzana jest kompletność maszyny, jej osłon i innych środków zabezpieczających

– oceny ochrony pracowników przed działaniem środków niebezpiecznych

– wyposażenia pracowników w Środki ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, butów roboczych, okularów ochronnych itp

Jakie uprawnienia ma zakładowa służba bezpieczeństwa w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości?

W wypadku gdy osoby ze służby bezpieczeństwa stwierdzą nieprawidłowości mają prawo do:

– zatrzymania pracy maszyny w wypadku gdy istnieje ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.

– odsunięcia od wykonywania pracy pracownika który swoim zachowaniem powoduje zagrożenie dla siebie lub współpracowników

– wnioskowania do pracodawcy o stosowanie kar porządkowych dla pracowników łamiących zasady BHP

– wnioskowania do pracodawcy o usunięcie stwierdzonych zagrożeń występujących w zakładzie pracy.

Więcej na www.gvarant.pl

Gvarant.pl

 

Dodaj komentarz